x

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.zadbajoforme.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ZADBAJ O FORME, dostępny pod adresem internetowym www.zadbajoforme.pl, prowadzony jest przez Pawła Basińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ULTRA Paweł Basiński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8961524576, REGON 021815800.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca/Operator Serwisu – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ULTRA Paweł Basiński ul. Wrocławska 47A, 55-003 Czernica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8961524576, REGON 021815800.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zadbajoforme.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. System płatności elektronicznych – zewnętrzny, niezależny od Sprzedawcy system elektroniczny, który umożliwia dokonanie opłaty przez Klienta za wybrany produkt, przy użyciu różnych form płatności (np. karta kredytowa, BLIK, przelew bankowy). Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem mBank (paynow).
 14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 3

Informacje ogólne

 1. Operator Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do pobierania i kopiowania tekstu, zdjęć oraz infografik znajdujących się na stronie www.zadbajoforme.pl bez jego zgody. Istnieje jednak możliwość cytowania tekstu znajdującego się na wskazanej wcześniej stronie internetowej, podając przy tym informację źródłową.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę www.zadbajoforme.pl;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybierz”;
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury – jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 4. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz dokonać opłaty poprzez System Płatności Elektronicznych.

§ 5

Oferta sklepu

 1. W ofercie niniejszego sklepu znajdują się 3 pakiety:
 • Standard – posiada trzy opcje wyboru (1 plan treningowy, 2 plany treningowe, 4 plany treningowe) w zróżnicowanych cenach;
 • Gold
 • Platinum
 1. Na pakiet Standard składa się:

– wywiad do uzupełnienia na podstawie którego ustalamy cele treningowe Klienta;

– zindywidualizowany zestaw ćwiczeń dostosowany do potrzeb Klienta;

– edycja planu treningowego;

– wersje planów treningowych w wariancie 2 planów treningowych lub 4 planów treningowych dodatkowo zawierają okresy roztrenowania i są kontynuacją poprzednich.

 1. Na pakiet Gold składa się:

– wywiad do uzupełnienia na podstawie którego ustalamy cele Klienta;

– zindywidualizowany zestaw ćwiczeń dostosowany do potrzeb Klienta;

– edycja planu treningowego;

– wytyczne żywieniowe;

– raz w tygodniu konsultacja online;

– monitorowanie postępów.

 1. Na pakiet Platinum składa się:

– wywiad do uzupełnienia na podstawie którego ustalamy cele Klienta;

– zindywidualizowany zestaw ćwiczeń dostosowany do potrzeb Klienta;

– możliwość edycji planu treningowego;

– raz w tygodniu konsultacja online;

– monitorowanie postępów;

– konsultacja dietetyczna;

– zindywidualizowana dieta;

– godzinny trening personalny.

 1. Klient ma prawo do jednorazowej edycji planu treningowego, polegającej na wprowadzeniu korekty w planie treningowym, związanej z doznaniem kontuzji. Taka korekta nie stanowi zmiany całego planu treningowego, a jedynie dokonania zmiany niektórych jednostek treningowych.
 2. Klient nie musi podawać przyczyny wprowadzenia edycji w plan treningowy.

§ 6

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Po uiszczeniu opłaty, Klient otrzymuje zawartość wybranego przez siebie pakietu, wskazanego w §5 niniejszego Regulaminu, w przeciągu 7 dni roboczych. Termin ten nie dotyczy jednak pakietu Platinum.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż ze względu na specyfikę zawartości pakietu Platinum, termin jego realizacji wygląda następująco:
 1. plan treningowy oraz wytyczne żywieniowe wysyłane są do Klienta w przeciągu 7 dni roboczych;
 2. konsultacja dietetyczna wraz z spersonalizowaną dietą oraz trening personalny realizowane będą na podstawie indywidualnie ustalonego terminu Sprzedawcy z Klientem.

5. Sprzedawca oświadcza, iż posiada pełne kwalifikacje do świadczenia oferowanych usług. Wyjątek stanowi zindywidualizowana dieta, która jest tworzona przez osobny podmiot.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za doznane kontuzje lub inny spowodowany uszczerbek na zdrowiu Klienta, które są wynikiem nieprawidłowo wykonywanych przez Klienta ćwiczeń i błędnym zastosowaniem diety.

§7

Warunki pobierania darmowego Ebook’a

 1. Ebook jest w pełni bezpłatny, aby go pobrać należy wypełnić odpowiedni formularz, podając swoje dane osobowe, w tym adres e-mail.
 2. Pobierając darmowego ebook’a, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do udostępniania ebook’a osobom trzecim. Naruszenie niniejszego przepisu będzie skutkowało wytoczeniem powództwa na rzecz osoby naruszającej prawa autorskie.

§8
Reklamacja

 1. Reklamacje składane są wyłącznie poprzez e-mail biuro@zadbajoforme.pl.
 2. Reklamacja złożona przez Klienta wymaga uzasadnienia i powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji lub od chwili, kiedy Klient powziął informację o wystąpieniu takiego zdarzenia.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. O sposobie załatwienia reklamacji Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§9
Prawo do odstąpienia od umowy i postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Regulamin udostępniony jest pod adresem www.zadbajoforme.pl/regulamin.
 3. Klient będący konsumentem, w związku z faktem, że Umowa zostaje zawarta na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 4. Klient może odstąpić od umowy z powodu przekroczenia terminu realizacji zamówienia, zwrot środków przekazywany jest wtedy przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta numer konta bankowego.
 5. Sprzedawca niniejszym zastrzega, że ze względu na charakter przedmiotów sprzedaży (obejmującej usługi w postaci wykonania planów treningowych oraz zindywidualizowanej diety), które Klient może „skonsumować” z chwilą ukazania się ich jako wiadomość email lub w wiadomości na innym komunikatorze, na podstawie przepisu art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie do chwili kiedy Usługa zostanie wykonana, tj. do momentu kiedy rezultat Umowy zostanie wysłany na adres email Klienta, lub inny wskazany przez Klienta komunikator. (Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy). W celu uzyskania wyraźnej zgody Klienta na powyższe zastrzeżenie, w ramach procedury dokonywania płatności za Usługę, a więc przed zawarciem Umowy Klient w celu przejścia dalej do realizacji płatności zobowiązany jest do wyrażenia tej zgody poprzez zaznaczenie pola wyboru obok oświadczenia o treści „Przed zawarciem Umowy / płatnością, tj. przed spełnieniem świadczenia zostałem poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy po jej wykonaniu, tj. po spełnieniu świadczenia i wyrażam na to zgodę oraz wyrażam zgodę na niezwłoczną realizację świadczenia”.
 6. Do czasu spełnienia świadczenia Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, którego może dokonać wysyłając identyfikujące siebie dane:
  – poprzez email zawierający oświadczenie o odstąpieniu na adres biuro@zadbajoforme.pl;
  – poprzez formularz na stronie internetowej www.biuro@zadbajoforme.pl wpisując oświadczenie o odstąpieniu w treści formularza oraz podając numer zamówienia.
 7. Każde naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub bezprawne wykroczenie poza jego ramy, będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi.
 8. Operator Serwisu ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym momencie. Zmiany te nie będą wywierały negatywnych skutków wobec umów zawartych z Klientami przed dokonanymi zmianami.
 9. Zmiany, o których mowa w §9 pkt 8 niniejszego Regulaminu będą obowiązywały od chwili ich wprowadzenia.

Masz pytanie dotyczące oferty lub potrzebujesz porady w sprawie treningu ?